แนวคิดและนโยบายด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

              วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร หัวข้อ “แนวคิดและนโยบายด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานภายนอก”    ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************