Bike อุ่นไอรัก

                   เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑   นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม ณ พระลาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

*********************************