รับฟังการบรรยาย Big Data

​     ​นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ “Big Data” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี  รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์    ผู้อำนวยการสถาบัน ไอเอ็มซี (IMC Institute)เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานส​ถิติแห่งชาติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑​

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

​​​