แถลงข่าว “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต” 

                     เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงข่าว  “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต”  โดยสรุปภาพรวมจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี ๒๕๖๐ ข้อมูลลักษณะทางประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน   ตลอดจนลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  ซึ่งโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged society)  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ ๑๐ และตามการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society)  เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด และในปี ๒๕๗๔ ประเทศไทยจะเข้าสู่    “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งหมดณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ (ทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210