บันทึกเทปถวายพระพร

                         เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑    ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ  และหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙        ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา         ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210