รับประกาศเกียรติคุณ

              วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รับประกาศเกียรติคุณ  จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (Certified FL)  ฉบับที่ ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑     ณ  ห้องจตุรทิศ  ชั้น ๓  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม ๙ กรุงเทพฯ

*********************************