คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

            เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุการร่วม พร้อมด้วย นางอรวรรณ  สุทธางกูร ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม เข้าร่วมการประชุม “คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑”    โดยมีนายศุภวุฒิ  สายเชื้อ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210