ทอท. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช.

               เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑   คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  (ทอท.)  เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น  ประจำปี ๒๕๖๐    โดยมีคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ฝั่งทิศใต้

 

*********************************