สำนักงานสถิติฯ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

                   เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและ MR. Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย และใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายอื่นๆณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ (ทิศเหนือ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************