Ms. Sangita Dubey นักสถิติระดับภูมิภาคเข้าเยี่ยมคารวะ ผสช.

         Ms. Sangita Dubey และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) นายภุชพงค์โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนักสถิติระดับภูมิภาค ประจำองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO Regional Office for Asia and Pacific) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210