การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๕

                  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๕   โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจ และ การขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ”     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  –  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑     ณ   โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210