ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๑

       นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ -๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210