การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร 

         เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210