คณะกรรมการขับเคลื่อน Big Data

                  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยมี  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้บริหารกระทรวงฯ   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล

*********************************