คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ

                 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑     โดยมี ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************