ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                    เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่    ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน   รับฟังการบรรยายและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

*********************************