ประชุมจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของสำนักงานสถิติฯ

               เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้โครงการศึกษา เพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติ    ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป    เพื่อนำเสนอผลการศึกษาจากการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สสช.   และรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมฯ   เพิ่มเติม ตลอดจนการระดมความคิดเห็นและพิจารณากลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่เคยกำหนดขึ้น ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************