อบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๗

           เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๗   โดยนางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และดำเนินการอบรมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  เพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี  และยังเป็นการตอบสนองนโยบาย   ในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๔ ชั้น ๒ ทิศใต้สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

*********************************