วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปี ๒๕๖๑

        นายอานนท์ จันทวิช ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กทม. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210