ขับเคลื่อนแผนแม่บทสถิติ

                นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กรเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210