สัมมนา Big Data

                  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ  ๒๐ กระทรวง ๒๐๐ กรม” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนา Big Data ของประเทศ” ซึ่งจัดโดย บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เพื่อเผยแพร่ความรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานราชการ ในการวางแผนและพัฒนา Big Data ในองค์กรพร้อมสนับสนุนการจัดทำBig Data ของหน่วยงานต้นสังกัด ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210