ครบรอบ ๒๐ ปี กกต.

            เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิโรจน์  เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  และร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210