อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติ 

            สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดทำรายงาน (รุ่นที่ ๑) ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ของกรมการจัดหางาน   โดยมี นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๔ (ทิศใต้) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210