อบรมเชิงปฏิบัติการ 

                  นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “The Basic Principles of Small Area Estimation” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือวิชาการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาเอเชีย  “การศึกษาการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย” เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งใหม่   เสริมกับข้อมูลจากการสำรวจที่จัดทำอยู่ เพื่อให้สามารถจัดทำข้อมูลในระดับย่อย  ในกรณีที่ข้อมูลจากการสำรวจนั้น ไม่สามารถนำเสนอถึงระดับย่อยได้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ


 

*********************************