ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

               เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑   สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเครือข่าย  “ข้าราชการไทย  ไร้ทุจริต เพื่อปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ด้าน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องอบรม ๑ ฝั่งทิศใต้   สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************