Big Data เพื่อการพัฒนาประเทศ 

                  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการมุมมองของผู้ใช้ข้อมูล หัวข้อ “สำนักงานสถิติแห่งชาติกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาประเทศ”  ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   เพื่อการสนับสนุน  การตัดสินใจ โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด และนโยบายด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอก เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลสถิติ  และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)      ในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอนาคต   ณ ห้องกรุงเทพ ๓ โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

*********************************