โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************