ประชุมผู้บริหาร

                 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    เป็นประธานการประชุม  ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔   สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************