ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

                เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะทำงานติดตามประเมินผลผู้บริหารองค์การของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และกรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ สสช. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************