ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางานด้านสถิติ

                  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑    นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ     เป็นประธานการประชุมทวิภาคี เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางานด้านสถิติระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KOSTAT) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************