อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ ๒

 

                          เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   บรรยายโดย อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หัวข้อการบรรยายแนวทางการประเมินลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile) การดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นที่ ฉบับที่ ๒(Fundamental Level Version ๒)  การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นที่ ฉบับที่ ๒ (Certify FL.Ver.๒)   ณ ห้องอบรม ๑ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210