พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

             เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน          ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดทำรายงาน รุ่นที่ ๓ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้านสถิติของกรมการจัดหางาน ณ ห้องอบรม ๔ ฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************