รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด จังหวัดจันทบุรี

                 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210