ประชุมโครงการสำมะโนประชากร ๒๕๖๓

              เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะของประชากร และลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงให้ครบถ้วนภายในเวลาจำกัด และครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210