ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

               เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงบริหารและการดำเนินโครงการที่สำคัญของกระทรวงดิจิทัล   เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมโรสการ์เด้น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210