อบรมการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์

                 เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ และกองนโยบายและวิชาการสถิติ จำนวน ๑๓๑ คน ณ ห้อง ไฮเดรนเยีย ๒ ชั้น ๖ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

*********************************