สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สปค.๖๓

(การปฏิบัติงานล่วงหน้า ปี ๒๕๖๑)

              นายอัฏฐชัย  สนิทสนม  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การปฏิบัติงานล่วงหน้า ปี ๒๕๖๑) ในเขตภาษีเจริญ แขวงบางจาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการสำมะโนฯ รับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ ของการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑​

*********************************