อบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัด SDGs ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒

                   วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง   Data needs and methods of analysis for the SDGs indicators ๒.๑.๑      “Prevalence of Undernourishment” and ๒.๑.๒ “Prevalence of moderate and severe food insecurity based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)”   โดยทางองค์กรเพื่ออาหารและการเกษตรแห่งชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางสถิติให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำตัวชี้วัด SDGs  ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒   ถือเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาตัวชี้วัด SDGs  ของประเทศ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************