ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

           เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการใหม่ของศูนย์/กอง/สลก. จำนวน ๓๙ คน   เพื่อเรียนรู้ระเบียบของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี   สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท   และพระบรมราโชวาท   รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ    อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ  ห้องอบรม ๔  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ชั้น ๒  ทิศใต้

*********************************