สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6)

              เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ ทิศเหนือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************