บันทึกเสียงเพลงมาร์ช สสช. เรามาดี และสสช. ขอวอน

                  มื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑   นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ   บันทึกเสียงเพลงมาร์ช สสช. เรามาดี และ สสช.ขอวอน   เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ และโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓     ซึ่งเพลงดังกล่าวประพันธ์     คำร้องและทำนองโดย นายภุชพงค์ โนดไธสง ณ ห้องบันทึกเสียงจาตุรงค์ กรุงเทพฯ
 

*********************************