ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

              เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การพัฒนาสถิติรายสาขา” เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ     ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ   ณ   โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************