ครบรอบ ๑ ปี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

            เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี วันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ศิริราชมูลนิธิณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 

*********************************

 

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ครบรอบ ๑ ปี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล