การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๒

              เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๒โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวรายงานซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลฯ มีข้อมูลในการติดตาม การประเมินผล และวางแผนพัฒนาต่อยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210