ทดลองแบบสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

(การปฏิบัติงานล่วงหน้า ปี ๒๕๖๑)

                  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑   นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ  ลงพื้นที่ทดลองแบบสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (การปฏิบัติงานล่วงหน้า ปี ๒๕๖๑) ในเขตพระนคร แขวงเสาชิงช้า โดยเปลี่ยนแบบสำรวจจากกระดาษเป็น Tablet เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานก่อนการปฏิบัติงานจริงปี ๒๕๖๓

*********************************