โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการ Big Data

               เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************