กสทช. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช.

                 เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะทำงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210