คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

                      เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center)  และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210