ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

                          วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************