การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร

                   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งภารกิจการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210